The International Department

United States Federal Sentencing Guidelines

הנחיות המשפט הפלילי האמריקאי הנן תוצר הוועדה של חוק הרפורמה משנת 1984. מטרת הרפורמה הייתה להקל על פערי הענישה...​
להמשך הקריאה

הסכם הסגרה

הסכם הסגרה הוא הליך רשמי שבו מדינה מבקשת ממדינה אחרת את הסגרתו של אדם אשר נחשד או הורשע בפלילים.  הליך ההסגרה מוסדר באמנה חתומה בין המדינות...​
להמשך הקריאה