United States Federal Sentencing Guidelines

הנחיות המשפט הפלילי האמריקאי הינן תוצר הוועדה של חוק הרפורמה משנת 1984. מטרת הרפורמה הייתה להקל על פערי הענישה. ההנחיות קובעות עונשים המבוססים בעיקר על שני גורמים:

  1. ההתנהגות הקשורה לעבירה (עבירת ההתנהגות, אשר מייצרת את רמת העבירה).
  2. ההיסטוריה הפלילית של הנאשם (הקטגוריה ההיסטוריה הפלילית), עבור כל הצלבה של רמת העבירה וקטגורית ההיסטוריה הפלילית של הנאשם ,הטבלה מציינת טווח גזר דין, בחודשים , שבמסגרתו רשאי בית המשפט לגזור את דינו של הנאשם . לדוגמה, עבור נאשם שהורשע בעבירה עם רמת עבירה הכוללת של 22 נק' וקטגורית היסטוריה פלילית של הנאשם, הקווים המנחים ממליצים עונש של 41-51 חודשים , לעומת זאת , אדם עם עבר פלילי נרחב יותר ,על אותה עבירה בדיוק, ההנחיות ממליצות על עונש של 84 -105 חודשים. 

היסטוריה פלילית

קיימות שש קטגוריות של עבר פלילי. כל קטגוריה קשורה למגוון רחב של נקודות העבר הפלילי. כך, למשל ,נאשם עם 0 או נקודה אחת ,העבר הפלילי יהיה בקטגורית ההיסטוריה, ואילו נאשם עם 13 נקודות או יותר העבר הפלילי יהיה בקטגוריה גבוהה יותר. נקודות העבר הפלילי מחושבות על ידי הוספת 3 נקודות לכל משפט מראש של מאסר העולה על שנה וחודש , מצבור של 2 נקודות לכל משפט לפני מאסר לפחות של חודשיים , אך לא יותר מ -13 חודשים ; מצבור נקודה אחת עבור כל אחד לפני עונש של פחות מחודשיים ; מצבור 2 נקודות אם הנאשם ביצע את העבירה בזמן המשפט , לרבות מאסר על תנאי , שחרור על תנאי , שחרור בפיקוח , מאסר , עבודת שירות או מעמד בריחה ; יצבור 2 נקודות אם הנאשם ביצע את עבירה פחות משנתיים לאחר שחרורו ממאסר בגזר דין של שישים ימים או יותר או בעת מאסר או מעמד בריחה על משפט מסוג זה.
הדבר משקף מדיניות של חוסר סלחנות והחמרה מפעם לפעם על אותה
העבירה.

אזורים
ישנם ארבעה אזורי גזר הדין : A, B, C, ו-D האזור מורכב מגזר דין בטווח של 0-6 חודשי מאסר. האזור ב ' הינו טווח ענישה של עד שנה . אזור C מורכב מטווחי ענישה מעל האזור ב ' , אך עונש המינימום שלו הוא פחות מ -12 חודשים . אזור D מורכב מטווחי ענישה מעל האזור C. בשנת 2010, ועדת הענישה בארה"ב הציעה להרחיב את האזורים B ו-C , מתוך הכרה בעובדה שעבריינים רבים נידונו ל -12 חודשים ויום אחד על מנת לקבל את היתרון של זמן טוב לפי החוק הפדרלי בארה"ב.
הקלה בעונש
הקלה מותרת במקרים של סיוע משמעותי לרשויות 5k.1.1
סיוע משמעותי לרשויות
הממשלה קבעה כי הנאשם סיפק סיוע משמעותי בחקירה או העמדה לדין של אדם אחר שעבר עבירה ,בית המשפט רשאי לסטות מההנחיות.
(א)ההפחתה המתאימה תיקבע על ידי בית המשפט מטעמים האמורים, אך אינם מוגבלים, שיקול דעת יינתן לפי הפעולות הבאות:
( 1 ) הערכתו של בית המשפט למשמעות והתועלת של סיועו של הנאשם , תוך התחשבות בהערכתה של הממשלה בסיוע שניתן ;
(2) אמינותו ,שלמותו, ואמינותו של כל מידע או עדות הניתנו על ידי הנאשם;
(3) האופי וההיקף של סיועו של הנאשם;
(4) כל פגיעה, סכנה או סיכון לפגיעה בנאשם או בני משפחתו כתוצאה מהסיוע שלו;
(5) העיתוי של סיועו של הנאשם.
אכן, חוק הרפורמה גם מאפשר הקלה מתחת למינימום הסטטוטורי הקבוע בחוק, הינו רלוונטי במקרים מסוג זה. אין עונש על סירוב לסייע לרשויות . כמו כן בית המשפט רשאי להקל במקרים בהם הנאשם ביצע המתת חסד , הודיעה מרצון על עברו לרשויות. קיבולת מצומצמת (§ 5K2.13). גילוי מרצון של עבירה (§ 5K2.16 ). נזקים פחותים ( § 5K2.11).


החמרה בעונש 

בית המשפט האמריקאי רשאי לחרוג מחוק הרפורמה ולהחמיר את הענישה במקרים הבאים:
מוות (§ 5K2.1 ) , פגיעה פיזית חמורה (§ 5K2.2), פגיעה פסיכולוגית קיצונית (5K2.3), חטיפה או איפוק שלא כדין (§ 5K2.4 ), נזק לרכוש או אובדן (§ 5K2.5 ) נשק וכלים מסוכנים (§ 5K2.6 ) שיבוש של פונקציה ממשלתית (§ 5K2.7), התנהגות קיצונית (§ 5K2.8 ), אכזרית או נתעבת, מטרה פלילית (§ 5K2.9) , התנהלותו של הקורבן (§ 5K2.10), כפייה ולחץ (§ 5K2.12) חבורות רחוב אלימות (§ 5K2.18).

מאמר זה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי